slovenskeregale.sk
REGÁLY
SKLAD, FIRMA, KANCELÁRIA
DOM A ZÁHRADA
Rýchly kontakt

Antispam 7+111 =

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU

BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O.

HORNÍ BLUDOVICE 307

HORNÍ BLUDOVICE 739 37

IČ 28645995

DIČ CZ28645995

 

1) O REGISTRÁCII

"VYHLASUJEME, ŽE DÁTA SLÚŽIA LEN PRE ÚČELY IDENTIFIKÁCIE PRI NÁKUPE VO FIRME " BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O." A NEBUDÚ POSKYTNUTÉ TRETÍM OSOBÁM ANI INAK ZNEUŽITÉ. POTVRDENÍM REGISTRÁCIE SÚHLASÍM SO ZASIELANÍM PONUKOVÝCH E-MAILOV Z INTERNETOVÉHO OBCHODU FIRMY " BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O.".

PONUKOVÉ E-MAILY BUDÚ ZASIELANÉ MAXIMÁLNE DVAKRÁT DO MESIACA A VEĽKOSŤ JEDNOTLIVÝCH E-MAILOVÝCH SPRÁV NEPREKROČÍ 50KB. SLUŽBU ZASIELANIA NOVINIEK E-MAILOM MÔŽETE KEDYKOĽVEK ZRUŠIŤ NA E-MAILOVEJ ADRESE: "OBCHOD@SLOVENSKEREGALE.SK", ALEBO NA UVEDENEJ PEVNEJ ADRESE.

OBJEDNÁVKY JE MOŽNÉ USKUTOČNIŤ I BEZ REGISTRÁCIE.

KOPÍROVANIE PRÍPADNE ĎALŠIE ŠÍRENIE A POSKYTOVANIE TRETÍM STRANÁM VŠETKÝCH OBRÁZKOV, POPISOV, TEXTOV A ČLÁNKOV ZO VŠETKÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK FIRMY BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O. JE ZAKÁZANÉ. TIETO OBRÁZKY, POPISKY, TEXTY A ČLÁNKY SÚ MAJETKOM SPOLOČNOSTI BIEDRAX S.R.O. A MÔŽU BYŤ KOPÍROVANÉ LEN S PÍSOMNÝM SÚHLASOM ZASTUPUJÚCI OSOBY FIRMY BIEDRAX S.R.O. .

2) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

OBJEDNÁVKA KUPUJÚCEHO JE NÁVRHOM KÚPNEJ ZMLUVY A SAMOTNÁ KÚPNA ZMLUVA JE UZATVORENÁ MOMENTOM DORUČENIA ZÁVÄZNÉHO SÚHLASU KUPUJÚCEHO I PREDÁVAJÚCEHO S TÝMTO NÁVRHOM (ZÁVÄZNÝM POTVRDENÍM OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO). OD TOHTO MOMENTU MEDZI KUPUJÚCIM A PREDÁVAJÚCIM VZNIKAJÚ VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI.

UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCI POTVRDZUJE, ŽE SA ZOZNÁMIL S TÝMITO OBCHODNÝMI PODMIENKAMI, VRÁTANE REKLAMAČNÝCH PODMIENOK, A ŽE S NIMI SÚHLASÍ. NA TIETO OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK JE KUPUJÚCI DOSTATOČNÝM SPÔSOBOM SAMOTNÝM USKUTOČNENÍM OBJEDNÁVKY UPOZORNENÝ A MÁ MOŽNOSŤ SA S NIMI ZOZNÁMIŤ.

PREDÁVAJÚCI SI VYHRADZUJE PRÁVO ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU ALEBO JEJ ČASŤ PRED UZAVRETÍM KÚPNEJ ZMLUVY V TÝCHTO PRÍPADOCH: TOVAR SA UŽ NEVYRÁBA ALEBO NEDODÁVA ALEBO SA VÝRAZNÝM SPÔSOBOM ZMENILA CENA DODÁVANÉHO TOVARU. V PRÍPADE, ŽE TÁTO SITUÁCIA NASTANE, PREDÁVAJÚCI BUDE OKAMŽITE KONTAKTOVAŤ KUPUJÚCEHO ZA ÚČELOM DOHODY O ĎALŠOM POSTUPE. V PRÍPADE, ŽE KUPUJÚCI ZAPLATIL UŽ ČASŤ ALEBO CELÚ SUMU KÚPNEJ CENY, BUDE MU TÁTO ČIASTKA PREVEDENÁ SPÄŤ NA JEHO ÚČET, K UZAVRETIU KÚPNEJ ZMLUVY NEDÔJDE.

VŠETKY OBJEDNÁVKY PRIJATÉ TÝMTO OBCHODOM SÚ ZÁVÄZNÉ. OBJEDNÁVKU MOŽNO ZRUŠIŤ PRED JEJ EXPEDÍCIOU. V PRÍPADE, ŽE NEBUDE OBJEDNÁVKA ZRUŠENÁ DO DOBY PRED EXPEDÍCIOU, A BUDE EXPEDOVANÁ, MÔŽE BYŤ PO OBJEDNÁVATEĽOVI POŽADUJE NÁHRADA NÁKLADOV SPOJENÁ S EXPEDÍCIOU TOVARU. O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY STE AUTOMATICKY INFORMOVANÝ ELEKTRONICKOU POŠTOU - E-MAILOM. V DETAILE KAŽDÉHO VÝROBKU AJ V POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY JE PREDPOKLADANÁ DODACIA LEHOTA TOVARU, KTORÝ NEBOL SKLADOM. PRI KAŽDEJ POLOŽKE JE ZOBRAZENÉ, ČI JE TOVAR NA SKLADE ALEBO NIE. POKIAĽ TOVAR NIE JE NA SKLADE, ALEBO SKLADE DODÁVATEĽA, BUDEME VÁS BEZODKLADNE INFORMOVAŤ O ĎALŠOM TERMÍNE DODANIA.

STORNO OBJEDNÁVKY

AK UROBÍTE STORNO OBJEDNÁVKY DO 12 HODÍN, POVAŽUJEME OBJEDNÁVKU ZA ZRUŠENÚ. STORNO MÔŽETE POSLAŤ E-MAILOM PRÍPADNE VYKONAŤ TELEFONICKY. PRI ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ VAŠE MENO, E-MAIL A ČÍSLO OBJEDNÁVKY.

3) DRUHY DOPRAVY VEREJNÝMI PREPRAVCAMI:

OSOBNÝ ODBER

OBJEDNÁVKU JE MOŽNÉ VYZDVIHNÚŤ NÁSLEDUJÚCÍ DEŇ, ZA PREDPOKLADU, ŽE OBJEDNANÝ TOVAR JE NA SKLADE. V OSTATNÝCH PRÍPADOCH VÁS BUDEME INFORMOVAŤ. OBJEDNÁVKY JE MOŽNÉ VYZDVIHOVAŤ "PRACOVNÝ ČAS", MIMO TÚTO DOBU PO DOHODE.

TOVAR DORUČOVANÝ PREPRAVNOU BALÍKOVOU FIRMOU - KURIEROM 
POŠTOVNÉ U OBJEDNÁVKY DO 50,- € VRÁTANE DPH, AK NEBUDE UVEDENÉ INAK, JE ÚČTOVANÉ VO VÝŠKE 5, - € 
POŠTOVNÉ U OBJEDNÁVKY NAD 50,- € VRÁTANE DPH, JE ZADARMO 
U NIEKTORÝCH OBZVLÁŠŤ NESKLADNÝCH, ŤAŽKÝCH ALEBO INAK ZLE PREPRAVOVATEĽNÝCH VÝROBKOV MÔŽE BYŤ CENA PREPRAVY ZVÝŠENÁ. CENA ZA PREPRAVU SA ZOBRAZUJE IHNEĎ PO VÝBERE SPÔSOBY DOPRAVY. 
REKLAMÁCIA ZÁSIELKY JE MOŽNÁ DO 3 DNÍ OD DORUČENIA, ZA PREDPOKLADU, ŽE POŠKODENIE NEBOLO ZJAVNÉ PRI ODOVZDANÍ!

ZÁSIELKA JE ZVYČAJNE DORUČENÁ DO DVOCH DNÍ OD ODOSLANIA. O ODOSLANÍ JE ZÁKAZNÍK INFORMOVANÝ E-MAILOM.

4) ZÁRUKA

V BALÍKU VŽDY NÁJDETE DAŇOVÝ DOKLAD. ZÁRUČNÁ LEHOTA ZAČÍNA PLYNÚŤ DÁTUMOM UVEDENÝM NA DOKLADE. ZÁRUČNÁ LEHOTA JE UVEDENÁ U KAŽDÉHO VÝROBKU V DETAILE TOVARU. V SPORNÝCH PRÍPADOCH MÔŽE BYŤ ZÁRUČNÁ LEHOTA PREDĹŽENÁ O 5 (SLOVOM PÄŤ) DNÍ AKO NÁHRADA ZA ČAS DOPRAVY.

5) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V PRÍPADE, ŽE VEC PRI PREVZATÍ KUPUJÚCIM NIE JE V ZHODE S KÚPNOU ZMLUVOU (ĎALEJ LEN "ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU"), MÁ KUPUJÚCI PRÁVO NA TO, ABY PREDÁVAJÚCI BEZPLATNE A BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU VEC UVIEDOL DO STAVU ODPOVEDAJÚCEHO KÚPNEJ ZMLUVE, A TO PODĽA POŽIADAVKY KUPUJÚCEHO BUĎ VÝMENOU VECI, ALEBO JEJ OPRAVOU; AK NIE JE TAKÝTO POSTUP MOŽNÝ, MÔŽE KUPUJÚCI POŽADOVAŤ PRIMERANÚ ZĽAVU Z CENY VECI ALEBO OD ZMLUVY ODSTÚPIŤ. TO NEPLATÍ, AK KUPUJÚCI PRED PREVZATÍM VECI O ROZPORE S KÚPNOU ZMLUVOU VEDEL ALEBO ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU SÁM SPÔSOBIL. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU, KTORÝ SA PREJAVÍ V PRIEBEHU ŠIESTICH MESIACOV ODO DŇA PREVZATIA VECI, SA POVAŽUJE ZA ROZPOR EXISTUJÚCI UŽ PRI JEHO PREVZATÍ, AK TO NEODPORUJE POVAHE VECI ALEBO POKIAĽ SA NEPREUKÁŽE OPAK.

NA TOVAR POSKYTUJEME ZÁRUČNÚ DOBU 5 ROKOV.

6) PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

AK JE KÚPNA ZMLUVA UZATVORENÁ POMOCOU PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU (V INTERNETOVOM OBCHODE), MÁ SPOTREBITEĽ PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY DO 14 DNÍ OD PREVZATIA TOVARU. V TAKOM PRÍPADE SPOTREBITEĽ KONTAKTUJE PREDÁVAJÚCEHO A NAJLEPŠIE PÍSOMNE UVEDIE, ŽE ODSTUPUJE OD ZMLUVY S UVEDENÍM ČÍSLA OBJEDNÁVKY, DÁTUMU NÁKUPU A ČÍSLA ÚČTU PRE VRÁTENIE PEŇAZÍ. PENIAZE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ TIEŽ V HOTOVOSTI V SÍDLE SPOLOČNOSTI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY MUSÍ BYŤ DORUČENÉ NAJNESKÔR POSLEDNÝ DEŇ 14 DŇOVEJ LEHOTY. V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH MÔŽE BYŤ S PRIHLIADNUTÍM NA OKOLNOSTI PREDĹŽENÁ LEHOTA VRÁTENIA, NIE VŠAK DLHŠIE AKO 30 DNÍ OD DORUČENIA.

TOTO USTANOVENIE ZÁKONA VŠAK NEMOŽNO CHÁPAŤ AKO MOŽNOSŤ BEZPLATNÉHO ZAPOŽIČANIA TOVARU. SPOTREBITEĽ V PRÍPADE VYUŽITIA PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY DO 14 DNÍ OD PREVZATIA PLNENIA, MUSÍ DODÁVATEĽOVI VYDAŤ VŠETKO, ČO NA ZÁKLADE KÚPNEJ ZMLUVY ZÍSKAL. AK TO UŽ NIE JE DOBRE MOŽNÉ (NAPR. V MEDZIOBDOBÍ BOL TOVAR ZNIČENÝ ALEBO SPOTREBOVANÝ), MUSÍ SPOTREBITEĽ POSKYTNÚŤ PEŇAŽNÚ NÁHRADU AKO PROTIHODNOTU TOHO, ČO UŽ NEMÔŽE BYŤ VYDANÉ. AK JE VRÁTENÝ TOVAR POŠKODENÝ IBA ČIASTOČNE, MÔŽE PREDÁVAJÚCI UPLATNIŤ NA SPOTREBITEĽOVI PRÁVO NA NÁHRADU ŠKODY A ZAPOČÍTAŤ SVOJ NÁROK NA VRÁTENÚ KÚPNU CENU. PREDÁVAJÚCI JE V TAKOM PRÍPADE POVINNÝ VZNIKNUTÚ ŠKODU PREUKÁZAŤ. PREDÁVAJÚCI SPOTREBITEĽOVI V TAKOM PRÍPADE VRACIA IBA TAKTO ZNÍŽENÚ KÚPNU CENU.

NA KÚPNU CENU, KTORÁ MÁ BYŤ KUPUJÚCEMU VRÁTENÁ, MÔŽE PREDÁVAJÚCI NAVIAC ZAPOČÍTAŤ SVOJE SKUTOČNE VYNALOŽENÉ NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁTENÍM TOVARU (NÁKLADY NA PREPRAVU A POD).

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽ NEMÁ, V PRÍPADE ZMLÚV:

NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB, AK S ICH PLNENÍM BOLO S JEHO SÚHLASOM ZAČATÉ PRED UPLYNUTÍM LEHOTY 14 DNÍ OD PREVZATIA PLNENIA, 
NA DODÁVKU TOVARU ALEBO SLUŽIEB, KTORÝCH CENA ZÁVISÍ NA VÝCHYLKÁCH FINANČNÉHO TRHU NEZÁVISLE NA VÔLI PREDÁVAJÚCEHO, 
NA DODÁVKU TOVARU UPRAVENÉHO PODĽA PRIANIA KUPUJÚCEHO ALEBO PRE JEHO OSOBU, AKO AJ TOVAR, KTORÝ PODLIEHA RÝCHLEJ SKAZE, OPOTREBOVANIU ALEBO ZASTARANIU, 
NA DODÁVKU AUDIO A VIDEO NAHRÁVOK A POČÍTAČOVÝCH PROGRAMOV, AK PORUŠÍ KUPUJÚCI ICH ORIGINÁLNY OBAL, 
NA DODÁVKU NOVÍN, PERIODÍK A ČASOPISOV, SPOČÍVAJÚCICH V HRE ALEBO LOTÉRII.

7) DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY

NIEKTORÉ ZÁSIELKY MÔŽU BYŤ ROZDELENÉ DO VIACERÝCH BALÍKOV. POŠTOVNÉ ZOSTÁVA BEZO ZMENY. 
PREPRAVNÁ SLUŽBA DORUČUJE TOVAR LEN K PRVÝM DVERÁM
VŠETKY ZÁSIELKY SLEDUJEME AŽ DO ICH DORUČENIA, SNAŽÍME SA TAK PREDCHÁDZAŤ PROBLÉMOM, KTORÉ PRI DORUČOVANÍ VZNIKAJÚ.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU:

  • PRIPRAVTE ZÁSIELKU PODĽA POPISU NIŽŠIE.
  • TOVAR, KTORÝ BUDETE ZASIELAŤ SPÄŤ NA ADRESU ZAŠLITE PODĽA POPISU NIŽŠIE VAMI ZVOLENÝM PREPRAVCOM.

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ

ZÁSIELKA MUSÍ BYŤ KOMPLETNÁ (VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A VŠETKEJ DOKUMENTÁCIE) A V STAVE, V AKOM STE JU PREVZALI PRI DODÁVKE. K TOVARU PRILOŽTE DOKLAD O KÚPE. VŽDY PROSÍM POUŽITE BALIACI PAPIER ČI KARTÓN, TAK ABY NEMOHLO POČAS PREPRAVY DÔJSŤ K POLEPENIU, POPÍSANIU ČI INÉMU ZNEHODNOTENIU PÔVODNÝCH OBALOV. NEPOSIELAJTE TOVAR NA DOBIERKU, ODPORÚČAME VÁM TOVAR POISTIŤ. PENIAZE VÁM BUDÚ VRÁTENÉ NA BANKOVÝ ÚČET (NEZABUDNITE HO UVIESŤ) A TO ZVYČAJNE DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ OD OBDRŽANIA ZÁSIELKY. V PRÍPADE VRÁTENIA TOVARU BUDE SUMA ZNÍŽENÁ O PREPRAVNÉ NÁKLADY (NEPLATÍ PRE REKLAMÁCIE!).

8) SPÔSOBY ÚHRADY

VŠETKY SPÔSOBY ÚHRADY, MOŽNO VYBRAŤ PRED VÝBEROM DOPRAVY. VŠETKY SPÔSOBY PLATBY SÚ ZAHRNUTÉ V CENE DOPRAVY. 
PLATBA DOPREDU - PRI VÝBERE TEJTO MOŽNOSTI OBDRŽÍTE ZÁLOHOVÝ LIST SO VŠETKÝMI ÚDAJMI K PLATBE. TOVAR BUDEME EXPEDOVAŤ PO OBDRŽANÍ PLATBY NA BANKOVÝ ÚČET 
DOBIERKA - OBJEDNANÝ TOVAR VÁM ZAŠLEME POŠTOU A PRI PREVZATÍ TENTO TOVAR UHRADÍTE V HOTOVOSTI. 
OSOBNÝ ODBER - PLATÍ V HOTOVOSTI PRI OSOBNOM ODBERE. 
PLATOBNÁ KARTA

PODĽA ZÁKONA O EVIDENCII TRŽIEB JE PREDÁVAJÚCI POVINNÝ VYSTAVIŤ KUPUJÚCEMU ÚČTENKU. ZÁROVEŇ JE POVINNÝ ZAEVIDOVAŤ PRIJATÚ TRŽBU U SPRÁVCU DANE ONLINE, V PRÍPADE TECHNICKÉHO VÝPADKU POTOM NAJNESKÔR DO 48 HODÍN.

9) BEZPEČNOSŤ

PRI PLATBE PLATOBNÝMI KARTAMI SA NEMUSÍTE BÁŤ ZNEUŽITIA. VYUŽÍVAME PREVERENÚ PLATOBNÚ BRÁNU S PROTOKOLOM 3-D SECURE, PODPOROVANÝM KARTOVÝMI ASOCIÁCIAMI. VŠETKY INTERNÉ INFORMÁCIE (HESLÁ, MENÁ, OPERÁCIA) SA ŠIFRUJÚ. PRE ZVÝŠENIE RÝCHLOSTI NEŠIFRUJE VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE (INFORMÁCIE O JEDNOTLIVÝCH POLOŽKÁCH TOVARU).

10) REKLAMÁCIE

V PRÍPADE, ŽE TOVAR, KTORÝ STE OD NÁS DOSTALI, JE POŠKODENÝ ALEBO NEFUNKČNÝ, POSTUPUJTE PODĽA REKLAMAČNÉHO PORIADKU. VRÁTENIE TOVARU Z DÔVODU ODSTÚPENIA OD ZMLUVY JE POPÍSANÉ V BODE 6. OBCHODNÝCH PODMIENOK.

11) REKLAMAČNÝ PORIADOK

VÝROBKY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE PRÁVO UPLATNENIA REKLAMÁCIE MUSIA BYŤ ODOVZDANÉ NA POSÚDENIE IHNEĎ PO ZISTENÍ ZÁVADY, MUSIA BYŤ ČISTÉ A S NÁLEŽITÝMI DOKLADMI A POPISOM ZÁVADY, PRÍPADNE OZNAČENÝM MIESTOM ZÁVADY.

AKO POSTUPOVAŤ

V PRÍPADE REKLAMÁCIE MÔŽETE ZVOLIŤ DVE MOŽNOSTI, POSTUPUJTE PODĽA POPISU NIŽŠIE: ZAŠLITE VÝROBOK NA ADRESU - "KONTAKTNÁ ADRESA". PREPRAVA JE HRADENÁ STRANOU PREDÁVAJÚCEHO. AKONÁHLE BUDETE VEDIEŤ KEDY A KDE ZÁSIELKU BUDEME MÔCŤ VYZDVIHNÚŤ, KONTAKTUJTE NÁS. ZÁSIELKA MUSÍ BYŤ KOMPLETNÁ (VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A VŠETKEJ DOKUMENTÁCIE) A V STAVE, V AKOM STE JU PREVZALI PRI DODÁVKE. K TOVARU PRILOŽTE DOKLAD O KÚPE. VŽDY PROSÍM POUŽITE BALIACI PAPIER ČI KARTÓN, TAK ABY NEMOHLO POČAS PREPRAVY DÔJSŤ K POLEPENIE, POPÍSANIE ČI INÉMU ZNEHODNOTENIU PÔVODNÝCH OBALOV. NEPOSIELAJTE TOVAR NA DOBIERKU, V TAKOM PRÍPADE NEBUDE TOVAR PREVZATÝ. ODPORÚČAME VÁM TOVAR POISTIŤ. IHNEĎ PO OBDRŽANÍ TOVARU OBDRŽÍTE REKLAMAČNÝ PROTOKOL. TOVAR MUSÍ BYŤ PRE PREPRAVU RIADNE ZABALENÝ, TAK ABY NEDOŠLO K JEHO ĎALŠIEMU PRÍPADNÉMU POŠKODENIU. CHYBNÝ ALEBO POŠKODENÝ TOVAR BUDE VYMENENÝ ALEBO BUDE VRÁTENÁ KÚPNA CENA. K TOVARU MUSIA BYŤ PRILOŽENÉ VŠETKY LISTINY, KTORÉ NAKUPUJÚCI S TOVAROM OBDRŽAL, TEDA NAPRÍKLAD PARAGÓN, ZÁRUČNÝ LIST A INÉ. PREDÁVAJÚCI NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY VYPLÝVAJÚCI Z PREVÁDZKY PRODUKTOV, FUNKČNÝCH VLASTNOSTÍ A ŠKÔD Z NEODBORNÉHO POUŽÍVANIA PRODUKTOV, ROVNAKO AKO ŠKÔD SPÔSOBENÝCH VONKAJŠÍMI UDALOSŤAMI A CHYBNOU MANIPULÁCIOU. NA VADY TOHTO PÔVODU SA NEVZŤAHUJE ANI POSKYTNUTÁ ZÁRUKA. TOVAR JE Z HYGIENICKÝCH DÔVODOV NA REKLAMÁCIU PRIJATÝ LEN RIADNE VYČISTENÝ. AK VÝROBCA POSKYTUJE ZÁRUKU DLHŠIU, JE UVEDENÁ PRI TOVARE V KATALÓGU. U ZAMIETNUTÝCH REKLAMÁCIÍ MÔŽU BYŤ ÚČTOVANÉ NÁKLADY NA REKLAMAČNÉ KONANIE A MANIPULAČNÉ POPLATKY. O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE BUDETE INFORMOVANÍ E-MAILOM, PRÍPADNE SMS. ROVNAKO AKO PRI DODANÍ OBJEDNÁVKY BUDETE INFORMOVANÍ O EXPEDÍCII BALÍKA A TERMÍNE DORUČENIA. ĎAKUJEME VÁM ZA ČAS, KTORÝ STE STRÁVILI PREČÍTANÍM OBCHODNÝCH PODMIENOK.

12) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SVOJU INFORMAČNÚ POVINNOSŤ VOČI KUPUJÚCEMU V ZMYSLE ČL. 13 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A VOĽNOM POHYBE TÝCHTO ÚDAJOV A O ZRUŠENÍ SMERNICE 95/46 / ES (VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV) ( ĎALEJ LEN "NARIADENIE GDPR") SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV KUPUJÚCEHO NA ÚČELY PLNENIA KÚPNEJ ZMLUVY, NA ÚČELY ROKOVANIA O TEJTO ZMLUVE A NA ÚČELY PLNENIA VEREJNOPRÁVNYCH POVINNOSTÍ PREDÁVAJÚCEHO PLNÍ PREDÁVAJÚCI PROSTREDNÍCTVOM OSOBITNÉHO DOKUMENTU - INFORMÁCIE O GDPR

BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN S.R.O. - WWW.SLOVENSKEREGALE.SK

OBCHODNÉ PODMIENKY SÚ PLATNÉ OD 24.5.2018 DO ODVOLANIA. 
INFORMÁCIE PRE KUPUJÚCICH: V PRÍPADE ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK, SÚ PLATNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, KTORÉ BOLI V PLATNOSTI K DÁTUMU NÁKUPU.

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Táto webová stránka používa cookies

Na týchto stránkach fungujú cookies, ktoré naše spoločnosti využívajú. Jednotlivé typy cookies a ich dobu spracovania nájdete popísané nižšie v tabuľke. Zvoľte prosím Vami preferovaný variant. Ak by ste nás potrebovali ohľadom výkonu vašich práv v súvislosti so spracovaním cookies kontaktovať, obráťte sa prosím na spoločnosť, ktorej stránky prechádzate, alebo na nášho Poverenca pre ochranu osobných údajov. Ak si myslíte, že s osobnými údajmi nenakladáme, ako by sme mali, máte možnosť podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak sa najskôr obrátite priamo na nás a budeme tak môcť Vašu požiadavku obratom vyriešiť.